TÜZÜK
HAYDARPAŞA LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ GENEL HÜKÜMLER DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ

MADDE – 1
Derneğin adı:''Haydarpaşa Lisesi Mezunları Derneği'dir. Merkezi  (İSTANBUL) dur. Ülke genelinde genel kurul kararı ile şube açabilir. 
DERNEĞİN AMACI

MADDE - 2
Derneğin amacı aşağıda gösterilmiştir: 
1) Haydarpaşa Lisesi Mezunları ve Lisede görev 
  yapmış ve yapmakta olan Öğretmenler arasında,
  sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak; 
2) Haydarpaşa Lisesinin görkemli geçmişine uygun ve 
  günümüz çağdaş eğitim düzeyine getirilmesi için 
  gelişim ve dinamizm halinde olmasını sağlamak

DERNEĞİN FAALİYET KONULARI VE BİÇİMLERİ
MADDE -3
Amacın gerçekleşmesi için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 
1) Sosyal Faaliyetler: 
  a) Lokal açmak ve işletmek 
  b) Ananevi ''Pilav Günü''Düzenlemek 
  c) Geziler,Piknik ve Geceler Düzenlemek 
  d) Yardımlaşma Sandığı Kurmak,Huzurevi açmak. 
  e) Piyango Düzenlemek,Çocuk Bakım Yuvası açmak. 
  f) Üyeler arasında iletişimi ve dayanışmadaki sürekliliği
  sağlamak için gazete, dergi,bülten çıkarmak, internet 
  sayfası açmak
  h) Lisemizin muhtaç durumdaki öğrencilerinden ve 
  yükseköğrenimdeki mezunlarından başarılı 
  olanlarına maddi ve manevi olanaklar sağlayarak 
  destek vermek, 
2) Kültürel Faaliyetler : 
  a) Dernek amacı doğrultusunda Resmi, Özel, Akademik Kuruluşlar ve “Sivil Toplum Kuruluşları” ile işbirliğinde bulunmak, Derneğin amacına ve faaliyet konusuna uygun vakıflar kurmak, üçüncü kişilerle müştereken kurulacak vakıflara ve derneklere kurucu olmak veya faaliyet halinde olan vakıf ve derneklere sonradan katılmak, kurucusu olduğu ya da sonradan üye olarak katıldığı vakıflara taşınır veya taşınmaz mal vakfetmek, bağışlamak suretiyle amacın devamlılığını sağlamak;
  b) Edebiyat ve Güzel Sanatlar dalında sergiler 
  açmak;Bu konularda çalışma yapan mezunlarımıza 
  yardımcı olmak. 
  c) Kitaplık ve Okuma Odası kurmak. 
  d) Konferans, Panel, Seminer vb. düzenlemek

 

 

 

TAŞINMAZ MAL EDİNME 
MADDE - 4
Derneğin ikametgahları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli taşınmaz edinebilir bağış ve vasiyet yoluyla sahip olabilir. Sahip olduğu taşınmaz mallar üzerinde Genel Kurul’un vereceği yetkiye dayanarak Yönetim Kurulu tarafından Derneğin amaç ve faaliyet konuları ile ilgili her türlü tasarruflarda bulunabilir.

DERNEĞE ÜYE OLMA ŞEKİLLERİ ve ŞARTLARI 
MADDE - 5
Derneğin üyelik çeşitleri: 
A)Asil Üyelik:Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip. 
Haydarpaşa Lisesi mezunu olanlar ve Lisede görev yapmış ve yapmakta
olan öğretmenler derneğe’’Asli Üyelik’’ için başvurabilir. Bu başvuru, Dernekçe hazırlanmış’’Üyelik Giriş Bildirgesini” doldurmak ve imzalamakla olur. Alınan bildirge karşılığında,başvuru sahibine bir alındı belgesi verilir. Yönetim Kurulu Üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde’’Üyeliğe Kabul’’ veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp başvuru sahibine yazı ile duyurur. Başvurunun otuz gün içinde olumlu veya olumsuz, bir karara bağlanmaması halinde başvuru sahibi üyeliğe kabul edilmiş sayılır. Yalnız Asli Üyeler,Genel kurulda oy kullanma hakkına sahiptir. 
B)Fahri Üyelik:Derneğin çalışmalarına ilgi gösteren ve gönüllü olarak fiili ve nakdi katkılarda bulunanlara Fahri üyelik verilir. Fahri üyeler Genel Kurula katılabilirler ;Ancak oy kullanma hakları yoktur;Dernek organlarına seçilemezler. 
C)ONUR Üyeliği:Derneğin amaçlarının tahakkuku hususunda maddi-manevi ve bilimsel açılardan büyük yardımlarda bulunan Devlet Adamlarına şahıslara ve 5 yıl süreyle Dernek Yönetim Kurulu üyeliği yapanlara Yönetim Kurulu Kararı ile Dernekçe düzenlenmiş ONUR ÜYELİĞİ BELGESI verilir.Onur ve Fahri Üyeler için ayrı bir defter tutulur.

ÜYELERİN HAKLARI 
MADDE - 6
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil,ırk,renk,cinsiyet,din ve mezhep, aile,zümre ve sınıf farkı gözetilmez. 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ 
MADDE - 7
Aşagidaki hallerde üyelik sona erer: 
1) Üyenin istifa dilekçesini Yönetim Kuruluna vermesi ile, 
2) Medeni hakları kullanma Ehliyetinin kaybedilmesi veya Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymiş olması ile, 
3) Yüklendiği aidatı vadettiği dönemler içinde, haklı bir neden olmaksızın 
ödemeyen ;uyarıcı yazıya rağmen verilen mehil içinde birikmiş aidatın 
ödenmemesi 
4) Derneğin amaçlarına aykırı hareket edilmesi hallerinde Yönetim Kurulu 
kararı ile üyelik sona erer.Bu durumdaki üye, Genel Kurula itiraz edebilir . 
GK kararı kesindir.

 

DERNEĞİN ORGANLARI 
MADDE -8 
Derneğin organları aşağıdaki kurullardan oluşur 
A) Genel Kurul 
B) Yönetim Kurulu 
C) Denetleme Kurulu 
A) GENEL KURUL 

MADDE -9
Genel Kurul, Dernek asil üyelerinden teşekkül eden en yetkili Kuruldur. Genel Kurul iki yılda bir,ocak ayı içinde,Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağan olarak toplanır. Ayrıca,Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda yada asil üyelerin beşte birinin isteği üzerine olağanüstü toplanır. 


ÇAĞRI-USULÜ 
MADDE-10 
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI 
MADDE -11
Genel Kurul, üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve 
Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Toplantı kararları, toplanan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile alınır. 

TOPLANTI YÖNTEMİ 
MADDE -12 
Dernek Genel Kurul toplantıları, bildirilen gün,saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler,Yönetim Kurulu’nca düzenlenen 
listedeki adlarının karşısına İmza koyarak toplantı yerine girerler. On birinci maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı,Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır..Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan’’Genel Kurul Başkanlık Divan’ ı seçilir. Toplantının yönetimi, Divan Başkanına,onun görev verdiği durumlarda Divan Başkan yardımcısına aittir. Yazman toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.Toplantı sonunda tutanak ve bütün belgeler Yönetim Kurulu Başkanına verilir.

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR 

MADDE -13 
Genel Kurulda yalnız Gündemde yer alan konular görüşülür. Genel kurul kararıyla gündem değiştirilebilir.Ancak,toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların Gündeme alınması zorunludur. 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 

MADDE -14 
Genel Kurulun görüşüp karara bağlayacağı işler şunlardır: 
1) Derneğin geçen dönemki çalışmalarını inceleyerek gerekli kararları 
almak, 
2) Derneğin hesaplarını ve Denetleme Kurulu Raporunu inceleyip Yönetim Kurulunu aklamak, 
3) Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısını görüşüp onaylamak, 
4) Gelecek dönem çalışmalar için gerekli ilkeleri saptamak ve yönergeleri vermek, 
5) Yönetim ve Denetleme Kurullarını seçmek, 
6) Dernek tüzüğünün değiştirilmesine karar vermek, 
7) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınmasına,ya da mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, 
8) Derneğin dağıtılmasına karar vermek, 
9) Dernekten çıkarılan üyenin itirazını görüşerek karara bağlamak, 
10)Dernek amacı ve faaliyet konusuna uygun Vakıflar kurulması, kurulmakta olan vakıflara müştereken kurucu olunması, bu Vakıflara kuruluş malvarlığı olarak taşınmaz mallar ile menkul ve/veya paraların vakfedilmesi, bu tür vakıflara üye atanması ve bağışta bulunulması hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ 

 MADDE -15 
Genel Kurulda yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde,Yönetim Kurulu Başkanı tarafından,Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin Ad ve Soyadları,Baba adı,Doğum yeri ve tarihleri, vatandaşlık numaraları ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. 
B)YÖNETİM KURULU 

MADDE -16 
Yönetim Kurulu,Genel Kurul tarafından,adaylıkları Genel Kurulda ilan 
edilmiş Üyeler arasından ,iki yıllık görev süresi için, seçilmiş 15 asil 8 yedek üyeden teşekkül eder. Oylamada daha az oy alanlar, oy sırası dikkate alınmak üzere yedek üyeleri teşkil ederler.

MADDE -17
Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından Bir Başkan ,Bir Başkan Vekili, Sekreter ve Sayman Üye seçerler. Geri kalan yönetim kurulu üyeleri kurulacak ‘’Çalışma Komiteleri’ nin Başkanlığına getirilirler. Çalışma Komiteleri Başkanları,Dernek Üyelerinin arasından kendi komitelerinin üyelerini seçerek Yönetim Kurulunun onayına sunarlar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GÖREV DAĞILIMI 

MADDE -18 
Yönetim Kurulu üyeleri birey olarak aşağıda gösterilen görevleri yerine getirirler: 
1) Başkan:Derneği temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Derneği borçlu ve alacaklı duruma sokacak belgelerle çekleri Sayman üye ile birlikte imza eder.
2) Başkan Vekili:Başkanın yokluğunda ayni görev ve yetkileri Başkan adına yerine getirir. Başkanın vereceği görevleri yapar. 
3) Sekreter üye:Derneğin bütün yazışmalarını idare;Genel Faaliyetleri ve Çalışma Komitelerini takip,tanzim ve koordine eder. Derneğin kanunen bulundurması zorunlu olan defterlerin muntazam tutulmasını sağlar. Yönetim Kurulu toplantılarının Gündemini hazırlar,toplantı tutanaklarının muhafazasını ve alınan kararların yerine getirilmesini takip eder. 
3) Sayman Üye Derneğin bütün mali işlerini yürütür. Derneği borçlu ve alacaklı durumuna sokacak Belgelerle çekleri Başkanla,yokluğunda 
başkan vekili ile birlikte imza eder. Derneğin taşınır taşınmaz mallarının kütüğünü tutar ve bunlara ilişkin belgeleri saklar. Her ay sonu derneğin mali durumunu gösteren’’Hesap Özeti’ ni Yönetim Kuruluna verir. Genel Kurula sunulacak Gelir-Gider tablosu ile,yeni dönem bütçe tasarısını hazırlar.Saymanlık işlerinde görevlendirilen personeli denetler. 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
 


MADDE -19 
Yönetim Kurulu,ayda en az bir defa toplanarak gündemdeki konuları görüşür Karara bağlar.Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar,toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

MADDE -20 
İstifa halinde yada özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi YK kararıyla çekilmiş sayılır;Yerine sıradaki yedek üye getirilir. 

 

 


YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI 


MADDE -21 
Yönetim Kurulu üye sayısı,boşalmalar sebebiyle,yedeklerinde getirilmesinden sonra,üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse,Genel Kurul,mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ 
MADDE -22 
Derneğin Tüzük ve Genel Kurulca alınan kararlara uygun olarak 
yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Bunun için: 
1) Derneği temsil eder; Ya da bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir,
2) Genel Kuruldan yetki alarak Dernek şubelerinin açılması için şube kurucularına yetki verir. 
3) Derneğin amacı ve Genel Kurul teklif ve tavsiyeleri doğrultusunda 
Çalışma Programı" hazırlar
4) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi faaliyet raporunu hazırlayarak genel kurula sunar. 
5) Derneğin genel yönetimini yürütür ve yasal yollardan haklarını korur. 
6) Dernekte çalıştırılacak personel ve bunlara ödenecek ücret hakkında karar verir. 
7) Çalışma komitelerinin başkanlarını seçer,yönetmeliklerini hazırlar, 
tekliflerini görüşüp karara bağlar ve çalışmalarını denetler. 
8) Dernek Asli,Fahri ve Onursal üyelikler hakkında karar vermek ve üyelik giriş ile yıllık aidatı belirlemek. 
9) Dernekten çıkarılması gereken üyeler hakkında karar alır. 
10) Derneğin amaçları doğrultusundaki konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve inceleme yapacaklarla toplantılara katılacakları saptar. 
11) Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev taksimi yapar. 
12) Dernek defterlerini usulüne uygun olarak tutar. 
Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde derneğin amacı ve faaliyet konusuna uygun Vakıflar kurulması, kurulmakta olan vakıflara müştereken kurucu olunması, bu Vakıflara kuruluş malvarlığı olarak taşınmaz mallar ile menkul ve/veya paraların vakfedilmesi, bu tür vakıflara üye atanması ve bağışta bulunulması hususlarında karar verir


 C)DENETLEME KURULU 
MADDE -23
"Denetleme Kurulu", 3 Asil ve 3 yedek üye olmak üzere,Genel Kurulca,adaylıkları ilan edilmiş Dernek üyeleri arasından seçilir. MADDE -24
Denetleme aşağıdaki maddelerde belirtilen esas ve usullere uygun olarak en az bir yılı geçmeyecek aralıklarla yapılır. Denetleme sonuçları,Denetleme kurulunca rapor halinde yönetim kuruluna ve gerektiğinde Genel Kurula sunulur. 

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ 
MADDE -25 
Aşagida belirtilen hususlar: 
1) Paraya bağlı birimler ve belgelerin incelenmesi, 
2) Daha önceki Denetleme raporlarındaki eleştiri ve tavsiyelerin ne derece yerine getirildiğinin araştırılması; o tarihe kadar tamamlanmayan veya düzeltilmeyen konuların rapora katılması, 
3) Tahsilat(Üye aidatları,Bağış ve yardımlarla ilgili)işlerinin, demirbaş 
sayımlarının incelenmesi, 
4) Derneğin gelir -gider kayıt ve evraklarının incelenmesi, 
5) Kanunen tutulması zorunlu olan Dernek Defterlerinin muntazam 
işlenip işlenmediğini incelenmesi,Denetleme Kurulunun görevlerindendir.

DENETLEME ESAS VE USULLERİ 

MADDE -26

Denetleme Kurulu, yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 
aralarında iş bölümü yaparlar.Her bir denetçi kendisine düşen görevleri:
Dönem Çalışma Programına, tüzüğe, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirir; ve denetleme kurulunda görüşmek üzere bir‘’Alt Rapor’’hazırlar. Bu Alt Raporlar Denetleme Kurulunda görüşülerek Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunulacak Ana Raporda birleştirilir.

 Derneğin İç Denetimi: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

 

DERNEK ŞUBELERİNİN KURULUŞU 

MADDE -27

En az 10 müteşebbis üye adayının bulunduğu illerde, yazılı olarak yapılacak müracaat üzerine,Genel Kurul kararı ile şube açabilir. Şube açılacak ilde Yönetim Kurulunca yetki verilen en az 5 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıya
; İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü, şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi, kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri, geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi, kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi eklenir.

Şubelerin, yönetimi-görev ve yetkileri; Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, iki yılda bir kasım ayında tamamlamak ve yönetim kuruluna 5 asil-5 yedek üye, denetim kuruluna da 3 asil-3 yedek üye seçerek, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI 

MADDE -28

Derneğin gelir kaynakları: 
1) Üyelik Aidatı: Derneğe giriş aidatı 50, yıllık aidat da 30 TL dir. Bu rakkamları Yönetim Kurulu belirler.
2) Kişilerin kendi isteği ile Derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar, 
3) Derneğin Mal varlığından ve Amacı doğrultusundaki hizmet konularına uygun faaliyet biçimlerinden elde edilen gelirler, 
4) Dernekçe yapılan yayınlar ve tertiplenen piyango,balo,konser,çay, ve yemekli toplantılar, spor faaliyeti ve yarışma ve konferans gibi 
faaliyetlerden sağlanan gelirler, 
5) Yardım ve bağışlar, 
6) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için kurduğu yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirlerdir.

 

TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER 
MADDE -29 

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Derneğin ticari işletmesi olduğu takdirde; ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun defter tutulur.

Dernekler yönetmeliğinde, ilgili yıla ait ilan edilen yıllık gelir sınırını aşıp bilanço esasına göre defter tutmak gerektiğinde söz konusu yönetmeliğin 31 ve 32 .maddelerinde açıklanan usullere uyulur.
GELİR- GİDER USULÜ ve BORÇLANMA 
MADDE-30 
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.Bu belgeler yönetim kurulu kararı ile matbaaya bastırılır.  Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Alındı Belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası 
bulunur.Dernek adına aidat ve bağış toplayacak kişi veya kişileri,Yönetim Kurulu bir kararla o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Bu suretle görevliler için bir yıl süreli “Yetki Belgesi’’ alınır. Dernek adına bankada hesap açtırılır ve gelirler bu bankadaki hesapta tutulur.Yönetim Kurulunca belirtilen işler için saymana uygun miktarda avans verilebilir. Ancak,gelecek ilk oturumda bu avansın mahsubu yapılır. Dernek giderlerinin harcama Belgeleri ile yapılması zorunludur. Harcama belgeleri olarak fatura,kasa fişi,gider pusulası gibi belgeler kullanılır.Defter ve belgelerin, en az 5 yıl saklanması zorunludur.

Dernek faaliyetlerini yürütebilmek ve amacını gerçekleştirebilmek için, ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımları olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak, bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek boyutta olamaz. 

 

 

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 
MADDE -31
Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılır. Tüzük değişikliği ancak Genel Kurul Gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınırsa genel kurulda görüşülür. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı
; genel kurul üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

DERNEĞİN FESHİ (DAĞITILMASI)
MADDE -32 
Derneğin Genel Kurul kararı ile feshi her zaman mümkündür.Bunun için Genel kurula katılan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir.Bu sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılanların-sayısı ne olursa olsun-üçte ikisinin kararı gerekir
Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.  .Genel Kurulca fesih kararı verilmesi halinde,üç kişilik ‘’Tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir; Fesih halinde Derneğin mal varlığı Haydarpaşa Lisesine devredilir. Derneğin Feshi 5 gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

 KURUCULAR:

 

 

 

 

AD .SOYADI

DOĞUM YERİ TARİHİ

MESLEĞİ

İKAMETGAH ADERSİ

HAYRETTİN NUHOĞLU

OF                       1953

İNŞAAT MÜHENDİSİ

HACI İZZET SOK NO:1/6

 MODA/İST

ORHAN UZUN

RİZE                   1953

METALURJİ MÜHENDİSİ

ETHEM EFENDİ CAD NO:48/B

ERENKÖY/İST

MEHMET ALİ AYDINLAR

ARAPGİR           1956

MALİ MÜŞAVİR

NİŞANTAŞI CAD NO:153/B

 ACIBADEM/İST

EMİN GÖKALP BAŞ

ESKİŞEHİR       1955

DİŞ DOKTORU

YÜZBAŞILAR MAH İPEK AP NO:3/7 DEĞİRMENDERE/KOCAELİ

ENVER YÜCEL

BULANCIK         1957

ÖĞRETMEN

KADER SOK NO:12

 BAHÇELİEVLER/İST

MEHMET BİLİR

İSTANBUL         1953

KİMYA MÜHENDİSİ

ŞAHİN SOK NO:9/3

K.BAKKALKÖY/İST

ORHAN YILMAZ

OF                       1952

İKTİSATÇI-TÜCCAR

ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD NO:171/4 ERENKÖY/İST

 

 

 

 

 

   
Anasayfa | Okulumuzun Tarihçesi | Derneğimizin Tarihçesi | Tüzük | Yönetim Kurulu | Üye Listesi | Meslekler Albümü | Ünlü Mezunlar | Fotoğraf Albümü |
Anılarımız | Görece Dergisi | Okul Marşımız | Okulumuz Adına Yazılmış Şiirler | Okulumuz Müdürleri | Okulumuz Öğretmenleri | Aramızdan Ayrılanlar |
Üyelik  ve  Aidat | Sınıf Listesi ve Sınıf Resimleri | Atatürk Köşesi | Online Üyelik | İletişim